Overslaan en naar de inhoud gaan

I. Inleidende bepaling
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van producten door Frank Vanherweghe handelend onder de naam FVH Motors zijn webshop, gelinkt aan de website www.fvhmotors.be
Het plaatsen van een bestelling op de webshop van website fvhmotors.be leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
FVH Motors behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

“webshop FVH Motors”: de website van de éénmanszaak FVH Motors (Frank Vanherweghe) waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan klanten.

“klant” : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de website “webshop FVH Motors”

“producten” : alle goederen die door FVH Motors via webshop FVH Motors aangeboden worden en die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

“order” : alle opdrachten van de klanten aan webshop FVH Motors (Frank Vanherweghe)

 

3. Bedrijfsgegevens

Frank Vanherweghe, handelend onder de naam FVH Motors
Deken Debostraat 51
8791 Beveren-Leie
België
webshop@fvhmotors.be
Tel. +32(0)56/443991
BE0533649656
Handelsregister : 533649656

 

4. Aanbiedingen en overeenkomst
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er door FVH Motors een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling. Alle wijzigingen of afspraken worden slechts bindend indien deze door FVH Motors schriftelijk of via e-mail bevestigd zijn.
De klant en FVH Motors komen uitdrukkelijk overeen dat een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik van elektronische communicatievormen, het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de bindende kracht van de overeenkomst. Voor zover wettelijk toegelaten kunnende de elektronische bestanden van FVH Motors hiervoor als bewijs aangewend worden.
FVH Motors behoudt zich het recht bestellingen te weigeren bij volgende gevallen :
- Bij het niet voorradig zijn van en product,
- Bij het niet meer beschikbaar zijn van een product,
- Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
- Bij overmacht – onder overmacht wordt verstaan : alle buiten de wil om van FVH Motors voorkomende omstandigheden, zoals niet tijdig aanleveren door fabriek, importeur of leverancier.

 

5. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW.
De geldige prijzen zijn deze die gelden op het moment van sluiten van de overeenkomst en die vermeld worden in de e-mail die de klant ter bevestiging krijgt toegestuurd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
FVH Motors behoudt zich het recht om de prijs van een product op elk moment te wijzigen, maar de producten worden altijd gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk –en zetfouten. Voor de gevolgen van druk –en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en is de FVH Motors niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


6. Betaling
Online betalingen gebeuren via Paypal, dit kan met een Visa- of Masterkaart of Maestro. Een bestelling wordt pas behandeld als we een akkoord krijgen voor de beveiligde betaling.
Bij betaling met een kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffend kaartuitgever van toepassing, FVH Motors kan in geen enkel geval partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.
Bij betaling met een overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling, en de bestelling wordt pas verstuurd als het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van FVH Motors.
Voor betalingen met een overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.
Betalingsgegevens :
FVH MOTORS
FRANK VANHERWEGHE
DEKEN DEBOSTRAAT 51
8791 BEVEREN-LEIE
BANK KBC WAREGEM – REKENINGNUMMER 468-2270291-72
IBAN : BE38 4682 2702 9172
BIC : KREDBEBB
Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is FVH Motors bevoegd een overeenkomst te ontbinden zonder vooraf de klant te verwittigen.

 

7. Levering en leveringstermijn
De leveringstermijn die door FVH Motors wordt opgegeven is gebaseerd op de voor FVH Motors geldende omstandigheden, eventueel afhankelijk van derden of de door derden verstrekte informatie, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. Voor producten die speciaal voor de klant werden besteld kan de leveringstermijn meer dan 30 dagen zijn, de klant heeft ten alle tijden het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter enkel voor de producten die op dat moment niet voorradig zijn en waarvan de leveringstermijn tot meer dan 30 dagen zal oplopen, maar voor de speciaal voor klant bestelde producten wordt een retour vergoeding van 25% van de waarde aangerekend. 
Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.
Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. FVH Motors kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve gegevens die door de klant zijn doorgegeven.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de geleverde verpakkingen bij aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen. tekorten of beschadigingen bij aflevering vastgesteld dienen door de klant op de levering bon of vervoersdocumenten vermeld te worden, indien dit niet gebeurt heeft FVH Motors het recht om eventuele klachten niet meer in behandeling te nemen.
Retourzendingen dienen uiterlijk binnen de 14 dagen na leveringsdatum te gebeuren.
Leveringen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van FVH Motors.


8. Terugzendingen
Een klant kan binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering een product terugzenden en dit enkel indien het product niet gebruikt –en/of gemonteerd werd en in de originele onbeschadigde verpakking wordt teruggestuurd, vergezeld van een copy van de originele aankoopfactuur.
Retourzendingen dienen uiterlijk binnen de 14 dagen na leveringsdatum te gebeuren, na voorafgaande schriftelijke melding door de klant.
De kosten en het risico van het terugzenden zijn volledig voor rekening van de klant.


9. Garantie
De door FVH Motors verstrekte garantie en garantietermijnen komen overeen met de garantie en garantietermijnen die door zijn leveranciers en/of fabrikanten wordt gegeven. FVH Motors is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
FVH Motors staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en kwaliteit, die bij een normaal gebruik nodig zijn. De garantie vervalt , onafhankelijk van de garantietermijn, vanaf het moment dat de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren e/of bewerken, als de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of niet volgens de regels werden gebruikt.
FVH Motors zal de producten die onder de garantie vallen omruilen na ontvangst van de teruggezonden producten in de originele onbeschadigde verpakking en de garantie kan nooit leiden tot terugbetaling van desbetreffende producten. Producten in verzegelde verpakkingen die geopend werden vallen niet onder de garantie.


10. Eigendomsrecht 
Zolang de klant niet heeft voldaan aan financiële plichten tegenover FVH Motors, blijven de geleverde producten eigendom van FVH Motors en moet de klant de producten met de nodige zorg behandelen en bewaren. Zolang aan deze plichten niet is voldaan kan FVH Motors zonder enige gerechtelijke procedure de geleverde producten terug opeisen.


11. Geschillen 
Op overeenkomsten tussen FVH Motors en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien de klant woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


12. Klachtenregeling 
De klant is verplicht de goederen, indien mogelijk, bij levering te controleren, en vastgestelde gebreken moeten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst schriftelijk gemeld worden aan FVH Motors. Bij vaststelling van een gebrek is het voor de klant verboden om het product te gebruiken tot nader order door FVH Motors. Bij nalatigheid hieromtrent zullen alle klachten verworpen worden.


13. Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden. U kan op eender welk ogenblik uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk laten schrappen, dit kan door een FVH Motors via e-mail te contacteren met de vraag tot wijziging of schrapping.


14. Toepasselijk recht 
Indien er moeilijkheden ontstaan bij het uitvoeren van een overeenkomst verbinden de klant en FVH Motors er zich toe, vooraleer over te gaan tot gerechtelijke stappen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt dan zijn enkel de rechtbanken van Kortijk bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of domicilie van de klant. De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen klant en FVH Motors zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

 

15. Aansprakelijkheid
FVH Motors kan enkel aansprakelijk gesteld worden als de schade veroorzaakt is door grove nalatigheid of opzet van FVH Motors of één van de in dienst zijnde werknemers. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot 2 maal het factuurbedrag met een maximum van €2000,00 per schadegeval.

 

16. Copyright 
Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van FVH Motors is copyright van toepassing. Dit geld voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
Geen enkele foto of afbeelding mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eenmanszaak FVH Motors (Frank Vanherweghe)
Indien er zonder voorafgaande toestemming foto’s of beelden van de website worden gebruikt kan er een schadeclaim bij desbetreffende gebruiker ingediend worden.

 

17. Herroepingsrecht 
Bij aankoop van producten via de webshop van FVH Motors heeft de klant het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de overeenkomst. 
Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit kenbaar te maken middels het modelformulier en dient de klant het product zorgvuldig behandelen en in originele staat en verpakking binnen de 14 dagen aan FVH Motors terugsturen in overeenkomst met de door FVH Motors verstrekte instructies.
Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, komen de kosten en het risico van de terugzending ten laste van de klant.
Bij verzaking betaalt FVH Motors binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de onbeschadigde in origineel verpakking ontvangen producten, de aankoopprijs naar de klant terug.

 

18. Uitsluiting herroepingsrecht 
FVH Motors kan het herroepingsrecht van de klant opheffen indien dit duidelijk bij het product vermeld staat tijdens het sluiten van de overeenkomst. 
Opheffing van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor volgende producten :
- Gepersonaliseerde producten
- Producten overeenkomstig specificaties van de klant
- Producten die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden.
- Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen
- Producten met een verzegeling die door de klant verbroken werd.